• Kushtet e përdorimit dhe njoftimet ligjore


  Ju lutemi lexoni me kujdes këtë deklaratë për shtyp, e cila përcakton kushtet tona të biznesit dhe politikën e privatësisë. Duke hyrë në këto faqe interneti, ju pranoni të gjitha rreziqet që mund të lindin nga përdorimi i tyre.

  Kjo faqe interneti ofron informacion të përgjithshëm mbi shumë tema, produkte dhe shërbime të kujdesit shëndetësor. Qëllimi i këtij informacioni nuk është të japë këshilla ose udhëzime mjekësore për përdorimin e produkteve të caktuara, as të prezantojë produkte të caktuara. Kjo faqe interneti nuk përmban informacion të plotë mjekësor dhe është një shtesë, jo një zëvendësim, për gjykimin e ekspertëve të personelit mjekësor që kujdeset për pacientin dhe nuk duhet të interpretohet si një rekomandim për ndonjë program trajtimi. Asnjë pacient nuk duhet të përdorë informacionin në këtë faqe interneti për të diagnostikuar ose trajtuar një problem shëndetësor ose sëmundje pa u konsultuar me personel mjekësor të kualifikuar. Për këshilla dhe udhëzime specifike mbi produktet dhe shërbimet e përmendura në këtë faqe interneti, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt burimet mjekësore, personelin mjekësor ose farmaceutik, si dhe organet që nxjerrin vendime për vendosjen e barnave dhe pajisjeve mjekësore në treg në vendin tuaj.

  SALVUS KS L.L.C. do të bëjë përpjekjet më të mira për të siguruar që informacioni në këtë faqe interneti të jetë i saktë, në kohë dhe i saktë, por nuk jep garanci për saktësinë ose plotësinë e informacionit. SALVUS KS L.L.C. Në këtë mënyrë përjashton përgjegjësinë e tij për çdo pasaktësi të informacionit, si dhe për çdo dëmtim të drejtpërdrejtë dhe/ose indirekt që lind, ose mund të lindë, nga qasja në këtë faqe interneti, si dhe përdorimi ose pamundësia për të përdorur këtë faqe interneti. Të gjithë përdoruesit pajtohen që ata personalisht mbajnë çdo rrezik në lidhje me aksesin dhe përdorimin e përmbajtjes së kësaj faqe interneti.

  Kjo faqe interneti përmban gjithashtu informacione të palëve të treta, si dhe hiperlidhje me faqet e tjera të internetit në internet mbi të cilat SALVUS KS L.L.C. nuk ka mbikëqyrje. Një informacion i tillë është shënuar në mënyrë të përshtatshme. Ju do të largoheni nga kjo faqe interneti duke përdorur lidhjet dhe tekstet e mësipërme. SALVUS KS L.L.C. nuk ka asnjë kontroll mbi ato faqe interneti, përmbajtjen, saktësinë ose sigurinë e tyre, dhe nuk jep garanci për saktësinë e informacionit ose karakteristikat e tjera të faqeve të tilla të internetit, as nuk merr përgjegjësi për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë që mund të rezultojë nga qasja në ato faqet e internetit, faqet e internetit dhe përdorimin e këtyre faqeve të internetit. Të gjithë përdoruesit e kësaj faqeje interneti bien dakord të përdorin uebfaqe të tilla (të treta) me rrezikun e tyre.

  Përmbajtja dhe dokumentet e publikuara në këtë faqe interneti nuk mund të kopjohen nëse nuk shërbejnë si kopje për përdorim jokomercial dhe personal. Në varësi të këtij kufizimi, kopjimi lejohet vetëm me të gjitha njoftimet e ruajtura dhe njoftimet për të drejtën e autorit, njoftimet e tjera pronësore të çdo lloji, si dhe të gjitha kufizimet e përcaktuara në këtë faqe interneti. Çdo kopjim, riprodhim ose shpërndarje e informacionit nga kjo faqe interneti lejohet vetëm me lejen e shprehur të SALVUS KS L.L.C.

  Mbrojtja e privatësisë suaj është shumë e rëndësishme për ne. Ne do të mbledhim informacione personale (emri, numri i telefonit ose adresa e emailit) vetëm nëse ato na ofrohen vullnetarisht.

  Ne do ta përdorim këtë informacion për të përmbushur kërkesat tuaja të informacionit, për të kuptuar më mirë nevojat tuaja dhe do t’ju kontaktojmë periodikisht dhe do t’ju informojmë për produktet dhe shërbimet tona që mund të jenë me interes për ju. Nëse nuk dëshironi të merrni njoftime të tilla, ju lutemi na njoftoni me email ose telefon. Ne do të mbrojmë dhe respektojmë informacionin tuaj personal. Ne deklarojmë shprehimisht se SALVUS KS L.L.C. nuk do t’i shesë të dhënat tuaja personale, nuk do t’i përdorë ato në asnjë mënyrë tjetër përveçse siç thuhet, ose nuk do t’ua transferojë palëve të treta pa pëlqimin tuaj. Çdo ndryshim në Politikën e Privatësisë do të postohet në kohën e duhur në këtë faqe interneti ose do t’ju vihet në dispozicion në një mënyrë tjetër të përshtatshme. Përveç kësaj, ju do të jeni në gjendje të na paralajmëroni në çdo kohë nëse nuk dëshironi që ne të përdorim informacionin tuaj. Ju keni të drejtë në çdo kohë të kërkoni nga ne akses në të dhënat personale, korrigjimin, fshirjen ose kufizimin e përpunimit të tyre. Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin, si dhe të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave në çdo kohë.

  Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale dhe ushtrimin e të drejtave, mund të kontaktoni zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave me e-mail: dpo@salvushealth.com. Nëse dyshoni për një shkelje në procesin e përpunimit të të dhënave, ju keni të drejtë të bëni një ankesë pranë Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

  SALVUS KS L.L.C. rezervon të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e kësaj faqe interneti, në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, pa njoftim paraprak, dhe përjashton përgjegjësinë e tij për pasojat e mundshme të ndryshimeve të tilla.