• Mbrojtja e privatësisë


    Mbrojtja e privatësisë suaj është shumë e rëndësishme për ne. Ne do të mbledhim informacione personale (emri, numri i telefonit ose adresa e emailit) vetëm nëse ato na ofrohen vullnetarisht.

    Ne do ta përdorim këtë informacion për të përmbushur kërkesat tuaja të informacionit, për të kuptuar më mirë nevojat tuaja dhe do t’ju kontaktojmë periodikisht dhe do t’ju informojmë për produktet dhe shërbimet tona që mund të jenë me interes për ju. Nëse nuk dëshironi të merrni njoftime të tilla, ju lutemi na njoftoni me email ose telefon. Ne do të mbrojmë dhe respektojmë informacionin tuaj personal. Ne deklarojmë shprehimisht se SALVUS KS L.L.C. nuk do t’i shesë të dhënat tuaja personale, nuk do t’i përdorë ato në asnjë mënyrë tjetër përveçse siç thuhet, ose nuk do t’ua transferojë palëve të treta pa pëlqimin tuaj. Çdo ndryshim në Politikën e Privatësisë do të postohet në kohën e duhur në këtë faqe interneti ose do t’ju vihet në dispozicion në një mënyrë tjetër të përshtatshme. Përveç kësaj, ju do të jeni në gjendje të na paralajmëroni në çdo kohë nëse nuk dëshironi që ne të përdorim informacionin tuaj. Ju keni të drejtë në çdo kohë të kërkoni nga ne akses në të dhënat personale, korrigjimin, fshirjen ose kufizimin e përpunimit të tyre. Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin, si dhe të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave në çdo kohë.

    Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale dhe ushtrimin e të drejtave, mund të kontaktoni zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave me e-mail: dpo@salvushealth.com. Nëse dyshoni për një shkelje të procesit të përpunimit të të dhënave, ju keni të drejtë të bëni një ankesë pranë Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

    SALVUS KS L.L.C. rezervon të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e kësaj faqe interneti, në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, pa njoftim paraprak, dhe përjashton përgjegjësinë e tij për pasojat e mundshme të ndryshimeve të tilla.